Přeskočit na obsah

Podmínky spolupráce

Často jsem v předešlých textech mluvil o určitých podmínkách a důležitosti jejich splnění. Nicméně principy fungování a celé podstaty RM a mé práce podléhají celé řadě souvislostí, principů a zákonitostí. V žádném případě tedy nemohu obsáhnout tyto zákonitosti a podmínky v rámci této „kapitoly“. Ovšem jednou ze zásadních a základních podmínek jakékoliv spolupráce či interakce s RM, je v případě takového zájmu především smysluplnost a opodstatnění takového jednání. Pokud by se o takových i jiných podmínkách a principech chtěl člověk dozvědět více, a následně je naplnit tak, aby ke spolupráci či interakci mohlo docházet, existuje možnost, jak se o takových podmínkách dozvědět.

Protože je ovšem podstata vzniku RM a poskytování následných služeb velice komplexní a v první řadě vždy musí vycházet z principů přírody, není jednoduché takové principy vysvětlit slovy, natož je obsáhnout v nějakém textu. Nicméně určitý dokument textové formy přeci jenom existuje.

Je to („samizdatový“) dokument/manuál, který je vytvořen přesně pro tyto účely, tedy pro účely toho, když někdo bude chtít zjistit více, bude chtít pochopit principy podstaty existence RM a jeho pozadí, mé práce, práce ostatních lidí v rámci RM, jeho fungování a také podmínky pro spolupráci. Jedná se o mnoho stránkový text, kde je vysvětleno vše důležité, který se již poměrně zažitým výrazem označuje jako „Nekniha“ či „kniha naruby“, což byl původně pouze pracovní název. Aby nedošlo tedy k nedorozumění, nejedná se o knihu, a tedy veškeré informace a souvislosti, které jsou mimo jiné důležité pro pochopení a eventuální navázání spolupráce či interakce, jsou v takovém textu sice popsány, ale nikoliv ve slovech nýbrž „mezi řádky“. Je tomu tak proto, protože neoplývám potenciálem vysvětlit slovy takový princip a podstatu, neboť slova, kterými bych tak učinil neexistují.

Tento text „kniha naruby“, je tedy určen každému, kdo aktivně hledá informace, kterých se mu nedostává a cítí, že by chtěl nebo mohl najít v RM to, co hledá, čemu se mu nedostává, či by chtěl požádat o spolupráci. Pakliže takový člověk je ochoten splnit podmínky, přečtení takového textu je první a klíčové, především k tomu, aby následně nedocházelo k nedorozuměním a eventuálnímu zklamání, či ztrátě času a energie. Tato „kniha naruby“ tedy není určena tomu, kdo nehledá, ale je pouze zvědavý, či má nějaký jiný zištný či prospěchářský důvod, neboť v takovém případě by to pro takového člověka mohlo být v jistém ohledu více či méně nebezpečné, ale především by takové jednání nebylo prospěšné a opodstatněné, natož smysluplné. Jelikož tedy není v mém zájmu kohokoliv přesvědčovat, přemlouvat či komukoliv cokoliv vnucovat, nebo cokoliv propagovat a šířit, podléhá tedy poskytnutí takové „knihy naruby“ individuálnímu zájmu toho, kdo o takové informace stojí a jsou pro něho důležité či potřebné a následně takový zájem projeví požádáním o tuto „knihu naruby“.

V každém případě i tato podmínka má své výjimky. Jedná-li se tedy o akutní případ závažného charakteru, kdy není možné „ztrácet čas“, ale smysluplnost a opodstatnění nechybí, není třeba na takové podmínce lpět, dojde-li k prostudování takového textu, dodatečně či souběžně.

Jednou z dalších podmínek, kterou mohu zmínit, a kterou je důležité po naplnění první podmínky splnit, je pak přijmutí faktu, že kapacita možností RM poskytovat služby, je do jisté míry velice omezená. Proto možnosti poskytování služeb těmto limitům odpovídají. Jelikož nemáme možnosti v rámci jednotlivých odvětví uspokojit veškerou poptávku, proto doporučuji v případě zájmu o spolupráci či žádost o poskytnutí služeb, uvádět důvod, akutnost, aktuálnost, ale především samotný důvod výběru RM jako optimální volby, což může být jedním z parametrů při výběru, jak a kam směřovat energii při poskytování služeb RM. Smysluplnost a opodstatnění je tak jedním z klíčových parametrů takového výběru, stejně jako následně akutnost, či závažnost. To ovšem neznamená, že jsou jisté „věci“, které nemají přednost, záleží vždy na veškerých okolnostech a individuálním posouzení. Stejně tak záleží na tom, zda eventuální spolupráce rezonuje na obou stranách stejně, tedy stoprocentně. Jelikož jsou tedy veškeré poskytované „služby“ velice energeticky (ať už v jakém slova smyslu) náročné, pečlivě vybíráme, s kým spolupráci navážeme, komu služby, produkty, servis poskytneme či jakým směrem energii investujeme tak, aby došlo k naplnění potenciálu, ale také samotné smysluplnosti na maximum. Vzájemná důvěra, sympatie, či stejné rozpoložení je tak stejně klíčové, jako samotné podmínky spolupráce.

Co se žádosti o poskytnutí „knihy naruby“ týká, stačí pouze takovou žádost odeslat na jeden z kontaktních údajů, uvézt celé jméno a stejně tak „stručný“ popis důvodu takové žádosti. Jelikož je ale mechanismus v tomto textu ukrytý a stále v procesu optimalizace, pak je pro následnou spolupráci důležité mít prostudovanou aktuální verzi, pokud tak okolnosti umožní. V neposlední řadě je pak nezbytné, aby zájemce o spolupráci prostudoval (a bral na vědomí) veškeré veřejně dostupné informace, kapitolou „Úvodem“ a „Náplň – obecně“ počínaje.

Poznámka 1:

Splnění takových podmínek je zásadní pouze v případě chce-li člověk využívat poskytovaných služeb RM, čerpat výhody, které RM poskytuje nebo poptávat nejrůznější produkty či výrobky. V případě, kdy chce člověk pouze něco poskytnout ve prospěch RM a svému okolí, aniž by chtěl jakkoliv využívat služby RM, či poptával produkty, takové podmínky plnit samozřejmě nemusí, jeli mu takové jednání (s absencí zištných důvodů) smysluplné a prostředí RM s ním rezonuje třeba na základě pouhého prostudování veřejně dostupných informací, či jakého si „ohlasu“. Bavím se tedy o principu, kdy chce někdo například věnovat kyblíček biologického odpadu z kuchyně, který mu je líto jen tak vyhodit, stejně tak starý nepotřebný materiál, či informace nebo jakoukoliv jinou „pomoc /podporu“. Pak není potřebné, aby takový člověk plnil jakékoliv podmínky, které jsou v tomto případě „nepovinné“, ale jen letmo „doporučené“.