Přeskočit na obsah

Další…

Dalších projektů, které jsou zatím v procesu příprav či budování, nebo hotových projektů, které jen čekají na vhodné podmínky či okolnosti, je celá řada. Ať už se jedná o rozšiřování stávajících domén, ve kterých se RM angažuje, či rozšiřování samotného seznamu takovýchto domén.  Nicméně o takových projektech zatím nebudu hovořit, pouze letmo uvedu některé příklady.

Putování s RM

Pouť či putování zastává v prostředí RM relativně významnou úlohu, ovšem musím podotknout, že v odlišném významu, než je těmto dvěma výrazům obecně přiřazován. Ačkoliv je tento projekt téměř připraven, zatím o něm nebudu příliš hovořit, neboť samotná realizace je zatím složitá a značně komplikovaná. Důvod, proč tento projekt uvádím, nese spojení s určitou výzvou. Realizace tohoto projektu se v první fázi váže k oblasti Českého ráje, nicméně v rámci určité soběstačnosti, důležité pro tento projekt, sháníme adekvátní místa, která budou takovému projektu sloužit. Pokud by tedy někdo věděl o nějakých „pozemcích“ či prostorách v oblasti Českého Ráje, které by takovému projektu mohly sloužit, které by byl ochoten někdo prodat, či poskytnout, prosíme, aby nám v takovém případě dal vědět. V ideálním případě se tedy jedná o malé pozemky či parcely typu např. (TTP), jelikož i tento projekt nese vazby na ostatní činnosti RM, v první řadě pak např. oblasti „včel“ (umísťování včelínů a výsadby květnatých rostlin) a dalších.

Sport

Jeden z mnoha projektů, který se týká této oblasti, a který na svou realizaci čeká, je věnován tématu, jenž je nazýván již zažitým názvem a tedy „volejbal sedících“, jehož realizace je podmíněna spoustě okolnostem, především pak ale samotnému zájmu o tento projekt.

Vesnice

Tento projekt je jedním z dalších mnoha, kde si opět nejsem jist, zda se realizací vůbec dožiji. Nicméně přeci jenom ho uvádím proto, aby bylo možné osvětlit jeden ze směrů, kterým se RM vydává a tvoří prostředí, které takový projekt umožňuje zrealizovat. Jedná se tedy o výstavbu oblastí určených k obývání a práci v rámci prostředí RM v maximálně možné míře, kdy veškeré postupy a principy života v takových vesnicích (mikro vesničkách) budou nabývat smysluplnosti a optimálnosti. Cílem není jakkoliv se distancovat, vymezovat či separovat od klasických společenských systémů, ale naopak s nimi koexistovat a navzájem se obohacovat. Nejde tedy o to, aby takové vesnice vznikly, ale o to, využít možnosti, které mohou nabídnout, ať už v jakémkoliv smyslu slova, třeba i možnost putování mezi takovými vesnicemi, ovšem v tom nejširším smyslu slova, jaké putování může nabývat. Vytvořit tedy možnost a prostor pro sdílení zkušeností a informací. I když je tato oblast velice komplexní a obsáhlá, věřím, že není otázkou, jestli se tak stane, ale spíše kdy tomu tak bude.

Veterinární klinika

Stejně tak v této oblasti je vysoká pravděpodobnost, že se realizace nedožiji. Jde o další z mnoha oblastí, které disponují takovým otazníkem, ale přesto jí uvedu ve smyslu objasnění principu existence takových oblastí. Prostředí RM tedy nedisponuje možností poskytovat veterinární péči (takovou, která bude ve své smysluplnosti doplňovat ostatní oblasti, ve kterých se RM pohybuje), ale poskytuje možnosti, jak takovou oblast vytvořit, nicméně vzhledem k její obsáhlosti a komplexnosti to prozatím není možné.

Jde tedy o princip péče, kdy se ke každému pacientovi bude přistupovat individuálně za postupů a jednání, které umožní najít podstatu a příčinu zdravotního stavu, či zranění, nikoliv pouze poskytovat léčení následků. Tedy péči, která bude brát v maximální možné míře v potaz ostatní oblasti a principy prostředí RM.

Tato oblast je tedy přímo závislá na odbornosti a odbornících v rámci klasické medicíny, kterými RM nedisponuje. Třeba se ale jednou najde odborník, kterého by taková spolupráce zajímala.