Přeskočit na obsah

Nabídka práce a dobrovolnické činnosti

 

English version here: Job offer and voluntary activities

Versión en español aquí: Propuesta de trabajo y actividades de voluntariado

 

– Podílení se na překladu/korekci Manuálu (knihy naruby) do francouzštiny

– Korekce veškerých českých textů týkajících se RM – CZ

– Podílení se na překladu/korekci webových stránek do angličtiny

– Podílení se na překladu/korekci Manuálu (knihy naruby) do angličtiny

– Podílení se na překladu/korekci webových stránek do dalších jazyků

– Podílení se na překladu/korekci Manuálu (knihy naruby) do dalších jazyků

– Jakákoliv součinnost, „pomoc“ či podpora v některé z domén RM

P.S. V dobrovolnických činnostech se meze téměř nekladou, pouze v případě, že to taková činnost vyžaduje, je potřeba projít patřičným školením či semináři. Pokud se budeme bavit o výměnném obchodu, stále ještě jsou možnosti RM relativně široké. Nicméně pokud se budeme bavit o placené práci, taková práce je podřízena konkrétním dohodám, ale především je limitována ekonomickými možnostmi samotného RM, neboť RM sám bojuje o přežití a nejspíše ještě nějaký čas bojovat bude.

Více informací ohledně překladu/korekce zde: POZOR DŮLEŽITÉ

V případě zájmu o práci na jakékoliv bázi můžeš použít některý z dostupných kontaktních údajů.

Děkujeme

 

English version

Job offer and voluntary activities

– Participation in the translation/correction of the website into English end Espagnol.

– Participation in the translation/correction of the Manual (upside down book) into English, Espagnol end French.

– Participation in translation/correction of web pages into other languages.

– Participation in the translation/correction of the manual (upside down book) into other languages.

– Correction of all Czech texts related to RM-CZ

– Any assistance, „help“ or support in any of the areas of RM

 

PS: There are practically no limits in volunteering activities, but if these activities require it, an appropriate training or seminar should be followed. If we talk about bartering (exchange), the possibilities of RM are still relatively wide. However, if we talk about paid work, this work is subject to specific agreements, but above all it is limited by RM’s own economic possibilities, as RM itself struggles to survive and will probably continue to do so for some time to come.

More information about the translation/correction here: IMPORTANT NOTICE!

If you are interested in working on any basis, you can use one of the contact details available.

Thank you very much.

 

Versión en español

Propuesta de trabajo y actividades de voluntariado

– Participación en la traducción/revisión del sitio web al inglés o al español.

– Participación en la traducción/corrección del Manual (libro al revés) al español,al francés o al inglés.

– Participación en la traducción/corrección de páginas web a otros idiomas.

– Participación en la traducción/corrección del manual (libro al revés) a otros idiomas.

– Corrección de todos los textos checos relacionados con RM-CZ

– Cualquier asistencia, „ayuda“ o apoyo en cualquiera de las áreas de RM

 

PS: No hay límites prácticamente en las actividades de voluntariado, pero si estas actividades lo requieren, debe seguirse una formación o seminario adecuados. Si hablamos de trueque (intercambio), las posibilidades de RM siguen siendo relativamente amplias. Sin embargo, si hablamos de trabajo remunerado, este trabajo está sujeto a acuerdos específicos, pero sobre todo está limitado por las propias posibilidades económicas de RM, ya que el propio RM lucha por sobrevivir y probablemente seguirá haciéndolo durante algún tiempo.

Más información sobre la traducción/corrección aquí: ¡AVISO IMPORTANTE!

Si están interesados en trabajar sobre cualquier base, puede utilizar uno de los datos de contacto disponibles.

Muchas gracias