Přeskočit na obsah

„Poutní místa“ RM

English version here..

Versión en español aquí..

Deutsche Version hier..

Pozn.1

Poutní místo (poutníci a putování) nemá žádný náboženský podtext a tyto pojmy používám ve smyslu, v jakém jsou vnímány přírodou.

Pozn.2

Poutním místem není myšlen konečný cíl pouti, ale pouze místo zastávky/odpočinku na pouti samotné.

 

Vzhledem k tomu, že RM má k principu putování, poutí a poutníkům samotným velice blízko a v rámci Putování s RM připravuje několik projektů, založení poutních míst je jedním z nich. Jedná se o specifická místa s individuálními specifickými možnostmi. Místa, která jsou především určena poutníkům (tak jak na poutníky a putování nahlíží příroda, nikoliv náboženského charakteru) a nomádům, ale i cestovatelům (jakéhokoliv typu), bude umožněno tato místa využívat. Principů, jak taková místa fungují je celá řada, stejně tak jako je celá řada typů takovýchto míst. Typ takového místa pak určuje charakter a možnosti z takového místa plynoucích. Jedná se o typy, které nazýváme Základna, útočiště, útulna, či bod a další. (I když je to velice ambiciózní, jednou bychom chtěli takovými místy „propojit“ (minimálně) celou Evropu) a mít naději, že v rámci našich vlastních poutí nalezneme takové místo. Protože aktuální je prozatím pouze jeden typ poutního místa RM, budu hovořit tedy pouze o tomto typu nazývaném „základna“. 

Základna:

Jedná se o místo, kde poutník či nomád (popřípadě cestovatel) může nalézt specifické možnosti pro dané místo. Může doplnit zásoby, pitnou vodu, dobít baterie (u automobilu. telefonu, power banky atd.) může si odpočinout, umýt se, využívat určité zázemí, (pračka, internet, „postel“, dílnu na výrobu či opravu potřebné věci, ať už jde o šití nebo automechaniku atp. a celou řadu dalších možností), nalezne zde základní lékařské pomůcky domácí lékárny a mnoho dalšího.  A cena za poskytování takových služeb? Žádná není, záleží na volbě a dobrovolnosti každého. Nikdo není povinen platit, ale pochopitelně je něco jiného, když se na takovém místě zastaví poutník s batohem, který přespí v posteli, dá si sprchu, a natočí si 1 litr pitné vody a pokračuje dál, anebo když se zastaví obytný automobil velikosti nákladního auta, který dobije všechny baterie, doplní veškeré nádrže na pitnou vodu a vybere zásoby ve spižírně, a na oplátku nenechá vůbec nic. Nechci, aby to vyznělo, že jeden musí „platit“ a druhý ne, protože to tak není. Nechť každý, komu je tento přístup sympatický dělá, jak uváží. Stejně tak nechci, aby se někdo cítil něco dlužen, tím spíše, když požádá pouze o litr vody a nocleh. Priorita je jinde, a tedy aby tento systém přežil a mohl být poskytován dalším potřebným lidem, a ne aby došlo ke zruinování poutního místa nájezdy obrovských obytných kamionů jen proto, že je tam vše zdarma. „Cena“ je tedy dobrovolná, nikoliv povinná a pouze stačí, že se takové místo nedostane do ztráty, pokud by k tomu mělo dojít, pak dojde ke zrušení poutního místa před tím, než se tak stane. Je možné také investovat (“platit“) čímkoliv jiným, než jsou peníze a tedy, jakoukoliv energií, ať už jde o košík jablek nebo prací ve prospěch takového místa nebo samotného RM atp. Zatím disponujeme pouze jedním takovým místem, nicméně stejně jako tomu je i u ostatních typů poutních míst (která ještě nejsou zveřejněna), každý, kdo má zájem a chce se podílet na existenci RM, putování s RM, či samotných poutních míst, může rozšířit seznam takových míst vlastním místem u sebe doma nebo na svém pozemku apod., které poskytne prostředí RM v rámci poutních míst RM. Pokud tedy chce někdo vytvořit takové místo pro poutníky či nomády (popřípadě cestovatele) u sebe doma, a nabídnout tak specifické možnosti takového místa poutníkům a nomádům (popřípadě cestovatelům), muže tak v rámci RM učinit. A protože je tato oblast velice specifická, její existence ve své podstatě neumožňuje naplnění podmínek spolupráce pro samotné poutníky či nomády (popřípadě cestovatele), proto se na tuto oblast vztahuje výjimka neplnění podmínek spolupráce, ale opět je takové splnění pouze vřele doporučeno. (Pro eventuální poskytovatele poutního místa, se na rozdíl od poutníků a nomádů, ovšem výjimka vztahuje pouze za určitých předpokladů a v rámci konkrétní individuální dohody.)

Pakliže chce někdo takové místo vybudovat u sebe doma, s radostí mu podrobný princip vysvětlíme a uděláme optimální dohodu tak, aby RM hlídal, aby nedošlo ke zruinování takového poutního místa. Čili i když v případě, že budou nomádi a poutníci darovat ve prospěch RM třeba například peníze „za poskytnuté služby“ poutních míst, která nebudou přímo součástí RM (třeba například u tebe doma), pak ti RM vrátí vzniklé finanční náklady, které ti poskytováním poutního místa reálně vzniknou, budeš-li o to stát. Pokud určité prostředky budou přebývat, pak budou investovány do dalších projektů a obohacení našeho společného okolí prostřednictvím RM.

PS: Pakliže se některý z poutníků či nomádů (popřípadě cestovatelů), rozhodne na základě posloupnosti v rámci čerpání poskytovaných služeb, investovat do prostředí RM, pak opět není podstatné, kdy k tomu dojde. Není podstatné, jestli se tak stane během návštěvy, po jejím ukončení či až dávno po návštěvě nebo po ukončení samotné cesty.

Poutní místo – Základna u dvou hus

Místo uprostřed Českého ráje, zajímavé svou polohou a poskytovanými službami.

Parkování není nikterak omezeno, kromě kapacity parkoviště cca 1O vozů. Poskytované služby jsou závislé na konkrétní osobní domluvě přímo na místě, či předem po telefonické či emailové komunikaci, ale také na aktuálních možnostech a kapacitě RM.

Pozor!

V celém objektu „Základny u dvou hus“ platí přísný zákaz jakékoliv interakce s přítomnými psy (nekrmit, nesahat, nemluvit na ně atp..). To platí i v případě ostatních zvířat základny. (Zkrátka stačí si jich nevšímat)

Typ: soukromé

Adresa: Železný Brod, Česká republika

Odkaz na Park4night: Park4night

Profil: Prostředí rodinného domu, se zahradou.

Parkování: Parkování na pevném parkovišti, mírně svažitém u středně rušné silnice.

Poskytované služby: Doplnění vody, elektrické energie, možnost využití ateliérů (šicí, dřevo/kovo, mechanická dílna) a nářadí v případě poruchy či potřeby, venkovní či kryté tělocvična atd. Také může být k dispozici sprcha, pračka, doplnění potravinových zásob (hotová jídla, či samotné suroviny jako: domácí ořechové a semenné mouky, domácí oleje, domácí RM chléb, domácí ořechová másla, domácí zelenina či ovoce atd, dle aktuálních možností), možnost přespání na zahradě i v posteli atd.

Kontakt:

tel.: +420 737 172 013

e-mail: info@rustymonde.com

 

English version here

« Pilgrimage sites » RM

Nb.1

A pilgrimage site (pilgrims and pilgrimages) has no religious connotation. I use these terms in the way they are considered from the point of view of nature.

Nb.2

« Pilgrimage site » doesn’t has to be heard as a « pilgrimage final destination », but just a place of passage/rest during the pilgrimage.

Since RM is very close to the principle of pilgrimage, to pilgrimages and to the pilgrims themselves, RM is preparing several projects in the framework of « pilgrimages with RM ». The creation of pilgrimage sites is one of them.

These are specific places with specific individual possibilities. These places are mainly intended for pilgrims and nomads, but secondly also for travellers (of all types) who will also be allowed to use these sites. There are a number of principles for the functioning of these places, so there are a number of types of places.  The type of place then determines the nature and possibilities that arise from it. These are the types we call Bases, Refuges, Shelters or Points, etc. (Although this is very ambitious, we would like to one day « connect » (at least) the whole Europe with such places, and we would like to hope that one day, in the course of our own pilgrimages, we will also find such sites). As only one type of RM pilgrimage place exists at the moment, we will only talk about this specific type, called « Base ». 

Base:

It is a place where the pilgrim or nomad (or traveller) can find site-specific options. He can get drinking water, food supplies, recharge batteries (for the car, telephones, food banks, etc.) rest, shower, use certain facilities (washing machine, Internet, « bed », workshop to make or repair the necessary, whether it is sewing or car mechanics, etc. and a whole series of other possibilities), can find basic medical care at the home pharmacy and much more. And the price for these services? There is no price, it depends on the choice and willingness of each person. No one is obliged to pay, but it is of course different if a pilgrim with a backpack stops at such a place, sleeps in a bed, takes a shower, fills a litre of drinking water and leaves, or if a truck-sized camper van stops, charges all the batteries, fills all the drinking water tanks and collects provisions from the pantry, without leaving anything in exchange. I don’t want to give the impression that one has to « pay » and the other doesn’t, because that’s not the case. Those who are comfortable with this approach do as you wish. Nor do I want anyone to feel that they owe anything, especially when all they ask for is a litre of water and a night’s accommodation. The priority is elsewhere, and that is to ensure that this system survives and can be made available to those who need it, not to ruin a pilgrimage site by raids of huge trucks using these places just because everything is « free ». The « price » is therefore voluntary, not compulsory, and it is enough to ensure that such a place is not wasted, and if that were to happen, the pilgrimage site would be closed down before that happens. It is also possible to invest (« pay ») with anything that is not money and therefore any energy, whether it be with a basket of apples or work for the benefit of the site or even for RM itself etc. So far we have only one site, however, as with other types of pilgrimage sites (not yet published), anyone interested and willing to participate in the existence of RM, pilgrimages with RM, or the pilgrimage sites themselves, can extend the list of sites by having their own site in their house or on their property, etc. Which they can provide for the RM environment as part of pilgrimage sites. So, if someone wants to create such a place for pilgrims or nomads (or travellers) at home, and thus offer the specific possibilities of such a place to these people, he or she can do so in the RM framework. Since this area is very specific, its existence does not, by its very nature, fulfil the conditions of cooperation for pilgrims or nomads (or travellers) themselves. Therefore, the exception of mandatory non-filling of the cooperation conditions applies to this field, but again, such filling is only slightly recommended. (For potential « suppliers » of a place of pilgrimage, unlike pilgrims and nomads, however, the exemption only applies under certain conditions and within the framework of a specific individual agreement.)

If someone wants to build such a place in his or her home, we will be happy to explain the detailed principle to him or her and make an optimal agreement for RM to ensure that such a pilgrimage place is not ruined. Thus, even if nomads and pilgrims donate money to RM, e.g. money « for services rendered » when passing through a pilgrimage site that is not directly part of RM (e.g. at your home), RM will reimburse you for the financial costs you have incurred and made available for that pilgrimage site, if you wish so. If there are any surplus funds, they will be invested in other projects and in the enrichment of our common environment through RM.

PS. If any of the pilgrims or nomads (or travellers) decide to invest in the RM environment, based on the sequence of services provided, again it doesn’t matter when this happens. It does not matter whether it happens during the visit, long after the visit has ended, or even after the trip itself.

Pilgrimage Site – Two Geese Base

A place in the middle of the Bohemian Paradise region, interesting for its location and services.

Parking is not limited in any way, except for the parking capacity of about 10 cars. The services provided depend on a specific personal arrangement on the spot or in advance by telephone or electronic communication, but also on the current possibilities and capacities of RM and mutual sympathies.

Attention

In the whole complex « Two Geese Base » there is a strict prohibition of any interaction with the house dogs (do not feed them, touch them, talk to them, etc.). This also applies to the other animals on the base. (Simply ignore them).

Type: Private

Address: Železný brod, Česká republika

Link to Park4night: Park4night

Profile: Family house environment, with garden.

Parking: Concrete slightly sloping parking on the edge of a moderately busy road. Can help with overnight parking but not ideal.

Services provided: Water and electricity supply, possibility to use workshops (sewing, wood/metal, mechanical workshop) and tools in case of breakdown, indoor/outdoor sports facilities, etc. Possibility to take a shower, to use the washing machine, food resupply (prepared meals or raw materials like: homemade nut and seed flours, homemade oils, homemade RM bread, homemade nut butters, homemade vegetables or fruits, etc. depending on current possibilities), possibility to sleep in the garden and in a bed, etc., etc.

Contact:

Tel: +420 737 172 013

Email: info@rustymonde.com

Versión en español aquí

« Lugares de peregrinación » RM

Nb.1

Un lugar de peregrinación (peregrinos y peregrinaciones) no tiene ninguna connotación religiosa. Utilizo estos términos tal y como se consideran desde el punto de vista de la naturaleza.

Nb.2

« Lugar de peregrinación »  no se refiere al « destino final de la peregrinación », sino simplemente a un lugar de paso/descanso durante el viaje.

Dado a que RM tiene una gran adherencia al principio de peregrinación, a las peregrinaciones y a los propios peregrinos, RM está preparando varios proyectos en el marco de « peregrinaciones con RM ». La creación de lugares de peregrinación es uno de ellos.

Se trata de lugares específicos con posibilidades individuales concretas. Estos lugares están destinados principalmente a los peregrinos y nómadas, pero en segundo lugar también a los viajeros (de todo tipo), que también podrán utilizar estos lugares. Hay una serie de principios para el funcionamiento de estos lugares, por lo que hay diferentes tipos de lugares.  El tipo de lugar determina entonces la naturaleza y las posibilidades que surgen de él. A estos tipos los llamamos Bases, Refugios, Albergues o Puntos, etc. (Aunque sea muy ambicioso, nos gustaría algún día « conectar » (al menos) toda Europa con tales lugares, y nos gustaría que algún día, en el transcurso de nuestras propias peregrinaciones, también encontremos semejantes lugares). Como por el momento sólo existe un tipo de lugar de peregrinación RM, sólo hablaremos de este tipo, llamado « Base ». 

Base:

Aquí el peregrino o el nómada (o el viajero) puede encontrar opciones específicas al lugar. Puede conseguir agua potable, víveres, recargar baterías (para el coche, teléfonos, baterías externas, etc.) descansar, asearse, utilizar determinadas instalaciones (lavadora, Internet, « cama », taller para hacer o reparar lo necesario, ya sea de costura o de mecánica del automóvil, etc. y toda una serie de otras posibilidades), puede encontrar ayudas médicas básicas en la farmacia a domicilio y mucho más. ¿Y el precio de estos servicios? No hay precio, depende de la decisión y la voluntad de cada persona. Nadie está obligado a pagar, pero, por supuesto, es diferente que un peregrino con una mochila se detenga en un lugar así, duerma en una cama, se duche, llene un litro de agua potable y se vaya, o que una furgoneta camper del tamaño de un camión se detenga, cargue todas las baterías, llene todos los depósitos de agua potable y recoja provisiones de la despensa, sin dejar nada a cambio. No quiero dar la impresión de que uno tiene que « pagar » y el otro no, porque no es así. Que los que se sientan cómodos con este procedimiento hagan lo que quieran. Tampoco quiero que nadie sienta que debe nada, sobre todo cuando lo único que piden es un litro de agua y una noche de alojamiento. La prioridad está en otra parte, y es garantizar que este sistema sobreviva y pueda estar a disposición de quienes lo necesiten, no arruinar un lugar de peregrinación con incursiones de enormes camiones que utilizan estos lugares sólo porque todo es « gratis ». Por lo tanto, el « precio » es voluntario, no obligatorio, y es suficiente para que no se desperdicie ese lugar, y si eso llegara a suceder, el lugar de peregrinación se cerraría antes de que ocurriera. También es posible invertir (« pagar ») con cualquier cosa que no sea dinero y, por tanto, con cualquier energía, ya sea con una cesta de manzanas o con el trabajo en beneficio de tal lugar o del propio RM, etc. Hasta ahora sólo tenemos un lugar de este tipo, sin embargo, al igual que con otros tipos de lugares de peregrinación (aún no publicados), cualquier persona interesada y dispuesta a participar en la existencia de RM, en las peregrinaciones con RM, o en los propios lugares de peregrinación, puede ampliar la lista de estos lugares teniendo su propio lugar en su casa o en su propiedad, etc., que puede poner a disposición para el entorno de RM como parte de los lugares de peregrinación. Así pues, si alguien quiere crear un lugar de este tipo para peregrinos o nómadas (o viajeros) en su casa, y ofrecer así las posibilidades específicas de dicho lugar a estas personas, puede hacerlo en el marco de RM. Dado que este espacio es muy específico, su existencia no cumple, por su propia naturaleza, las condiciones de cooperación para los propios  peregrinos o nómadas (o viajeros). Por lo tanto, la excepción de la no-cumplimentación de las condiciones de cooperación se aplica a este sector, pero de nuevo, dicha cumplimentación es sólo levemente recomendada. (Sin embargo, para los posibles « proveedores » de un lugar de peregrinación, a diferencia de los peregrinos y nómadas, la exención sólo se aplica en determinadas condiciones y en el marco de un acuerdo individual específico).

Si alguien quiere construir un lugar de este tipo en su casa, estaremos encantados de explicarle el principio detallado y llegar a un acuerdo óptimo para que RM se asegure de que ese lugar de peregrinación no se arruine. Por lo tanto, incluso si los nómadas y peregrinos donan dinero a RM, por ejemplo, dinero « por servicios prestados » al pasar por un lugar de peregrinación que no forma parte directamente de RM (por ejemplo, en tu casa), RM te reembolsará los gastos financieros que hayas realizado y puesto a disposición de ese lugar de peregrinación, si así lo deseas. Si hay fondos sobrantes, se invertirán en otros proyectos y en el enriquecimiento de nuestro entorno común a través de RM.

PS. Si alguno de los peregrinos o nómadas (o viajeros) decide invertir en el entorno de RM, en función de la secuencia de los servicios prestados, tampoco importa cuándo ocurra. No importa si ocurre durante la visita, mucho después de que ésta haya terminado, o incluso después del propio viaje.

Lugar de peregrinación – Base de los Dos Gansos

Un lugar en medio de la región del Paraíso de Bohemia, interesante por su ubicación y servicios.

El aparcamiento no está limitado de ninguna manera, excepto por la capacidad de estacionamiento de unos 10 vehículos. Los servicios prestados dependen de un acuerdo personal específico in situ o por adelantado por teléfono o comunicación electrónica, pero también de las posibilidades y capacidades actuales de RM y de las simpatías mutuas.

Atención

En todo el complejo « Base de los Dos Gansos » existe una estricta prohibición de cualquier interacción con los perros presentes (no darles de comer, tocarlos, hablarles, etc.). Esto también se aplica a los demás animales de la base. (Simplemente ignóralos).

Tipo: Privado

Dirección: Železný brod, Česká republika

Enlace a Park4night: Park4night

Perfil: Entorno de una casa familiar, con jardín.

Aparcamiento: Aparcamiento en concreto ligeramente inclinado al borde de una carretera moderadamente transitada. Puede servir para estacionamiento nocturno, pero no es lo ideal.

Servicios prestados: Suministro de agua y electricidad, posibilidad de utilizar talleres (costura, madera/metal, taller mecánico) y herramientas en caso de avería, salas de deporte interiores/exteriores, etc. Posibilidad de ducharse, utilizar la lavadora, reabastecimiento de alimentos (comidas preparadas o materias primas como: harinas caseras de frutos secos y semillas, aceites caseros, pan casero RM, mantequillas caseras de frutos secos, verduras o frutas caseras, etc. según las posibilidades actuales), posibilidad de dormir en el jardín y en una cama, etc.

Contacto:

Tel: +420 737 172 013

Correo electrónico: info@rustymonde.com

 

Deutsche Version hier

“ Pilgerstätten “ RM

 

Nb.1

Eine Pilgerstätte (Pilger- und Wallfahrten) hat keine religiöse Konnotation. Ich verwende diese Begriffe so, wie sie vom Standpunkt der Natur aus betrachtet werden.

Nb.2

“Pilgerstätte“ muss nicht als „Endziel der Pilgerreise“ verstanden werden, sondern eher als „Durchgangsort/Rastplatz“ während der Pilgerreise.

Da RM dem Prinzip des Pilgerns, den Pilgerreisen und den Pilgern selbst sehr nahe steht, bereitet RM mehrere Projekte im Rahmen von „Pilgern mit RM“ vor. Eines davon ist die Schaffung von Pilgerstätten.

Dabei handelt es sich um Orte mit besonderen individuellen Möglichkeiten. Diese Orte sind in erster Linie für Pilger und Nomaden, aber auch für Reisende (jeglicher Art) gedacht, die diese Orte ebenfalls nutzen können. Es gibt eine Reihe von Grundsätzen, die zum Funktionieren dieser Orte beitragen und daraus ergeben sich verschiedene Arten von Orten. Diese Typen (Arten) nennen wir „Basis“, „Zufluchtsort“ oder „Schutzraum“ usw. (Obwohl es sehr ehrgeizig ist, möchten wir eines Tages (mindestens) ganz Europa mit solchen Orten „verbinden“ und wir hoffen, dass wir eines Tages im Laufe unserer eigenen Pilgerreisen auch solche Orte finden werden). Da es zur Zeit nur eine Art von RM-Pilgerort gibt, werden wir nur über diesen speziellen Typ sprechen, der „Basis“ genannt wird. 

Basis:

Die Basis ist ein Ort, an dem der Pilger oder Nomade (oder Reisende) ortsspezifische Möglichkeiten vorfindet. Er kann sich mit Trinkwasser und Lebensmitteln versorgen, Batterien aufladen (für das Auto, Telefon, usw.), sich ausruhen, duschen, WiFi verwenden, bestimmte Einrichtungen nutzen (Waschraum mit Waschmaschine, Schlafraum, Werkstatt zur Herstellung oder Reparatur des Nötigen, z.B. Nähen oder Automechanik usw.), kann in der Hausapotheke eine medizinische Grundversorgung erhalten und vieles mehr. Und der Preis für diese Dienstleistungen? Es gibt keinen festen Preis. Er hängt von der Wahl und der Bereitschaft jedes Einzelnen ab. Niemand ist verpflichtet etwas zu zahlen, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ein Pilger mit einem Rucksack an einem solchen Ort anhält, in einem Bett schläft, duscht, einen Liter Trinkwasser auffüllt und wieder abreist, oder ob ein großes Wohnmobil anhält, alle Batterien auflädt, alle Trinkwassertanks füllt und Proviant aus der Vorratskammer holt, ohne etwas dafür zu hinterlassen. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass der eine zahlen muss und der andere nicht, denn das ist nicht der Fall. Ich möchte auch nicht, dass jemand das Gefühl hat, etwas schuldig zu sein. Vor allem dann nicht, wenn er nur für einen Liter Wasser und eine Übernachtung bittet. Die Intention liegt nämlich darin, sicherzustellen, dass dieses System überlebt und denjenigen zur Verfügung gestellt werden kann, die es brauchen. Die Pilgerstätte ist nicht in erster Linie für Besucher, die diese Orte benutzen, nur weil alles „kostenlos“ ist. Der „Preis“ ist also freiwillig und soll ausreichen, um diesen Ort und seine Kosten zu tragen. Es ist auch möglich einen persönlichen Beitrag in Form von Arbeit oder Tauschgeschäft zu leisten. Sei es z.B. mit einem Korb Äpfel, mit Arbeit zur Instandhaltung der Stätte oder sogar für RM selbst. Bis jetzt gibt es nur eine Pilgerstätte. Allerdings kann jeder, der sich für RM, die Pilgerfahrten mit RM oder Pilgerstätten interessiert und bereit ist, sich daran zu beteiligen, die Liste der Stätten erweitern, indem er einen Platz in seinem Haus oder auf seinem Grundstück o.ä. zur Verfügung stellt. Diese können dann zusammen mit RM als Teil der Pilgerstätten zur Verfügung gestellt werden. Wenn also jemand einen solchen Ort für Pilger oder Nomaden (oder Reisende) eröffnen möchte und damit Menschen die Möglichkeiten einer Pilgerstätte bieten möchte, kann er oder sie dies im Rahmen des RM tun. Dieser Bereich erfüllt nicht die Bedingungen der Zusammenarbeit für Pilger oder Nomaden (oder Reisende) selbst. Daher gilt für diesen Bereich die Ausnahme der obligatorischen Nichterfüllung der Kooperationsbedingungen, aber auch hier wird eine solche Erfüllung nur bedingt empfohlen. (Für potenzielle „Anbieter“ einer Pilgerstätte gilt die Ausnahme im Gegensatz zu Pilgern und Nomaden allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen und im Rahmen einer konkreten Einzelvereinbarung).

Wenn jemand eine solche Stätte errichten möchte, erklären wir ihm oder ihr gerne alle Details und treffen eine optimale Vereinbarung, um sicherzustellen, dass eine solche Pilgerstätte zusammen mit RM Bestand hat und nicht zerstört wird. Auch wenn Nomaden und Pilger Geld an RM spenden, z. B. Geld für erbrachte Leistungen beim Passieren einer Pilgerstätte, die nicht direkt zu RM gehört (z. B. bei Ihnen zu Hause), erstattet RM auf Wunsch die finanziellen Aufwendungen, die für diese Pilgerstätte angefallen sind. Eventuelle Überschüsse werden in andere Projekte im Rahmen von RM investiert.

PS: Sollte sich einer der Pilger oder Nomaden (oder Reisenden) dazu entschließen auf Grundlage der erbrachten Leistungen in RM zu investieren, spielt es keine Rolle wann dies geschieht. Es kann während des Besuchs, lange nach dem Ende des Besuchs oder sogar nach der Reise selbst geschehen.

Pilgerstätte – „Two Geese Base“

Ein Ort inmitten der Region Böhmisches Paradies, der durch seine Lage und seine Dienstleistungen interessant ist.

Das Parken ist uneingeschränkt erlaubt. Die Parkkapazität beträgt in etwa 10 Autos. Die angebotenen Dienstleistungen hängen von einer konkreten persönlichen Absprache vor Ort oder im Voraus per Telefon oder elektronischer Kommunikation ab.

Achtung

Im gesamten Komplex „Two Geese Base“ gilt ein striktes Verbot jeglicher Interaktion mit den Haushunden (nicht füttern, anfassen, ansprechen usw.). Dies gilt auch für die anderen Tiere auf der Basis. (Ignorieren Sie sie einfach).

Art: Privat

Adresse: Železný brod, Česká republika

Link zu Park4night: Park4night

Profil: Familienhaus Umgebung, mit Garten.

Parken: Leicht abschüssiger Betonparkplatz am Rande einer mäßig befahrenen Straße. Hier kann man über Nac stehen bleiben, ist aber nicht ideal.

Angebotene Dienstleistungen: Wasser- und Stromanschluss, Möglichkeit der Nutzung von Werkstätten (Näherei, Holz-/Metallwerkstatt, mechanische Werkstatt) und Werkzeugen im Falle einer Panne, Sportanlagen im Innen- und Außenbereich, usw. Möglichkeit zu duschen, die Waschmaschine zu benutzen, Lebensmittelversorgung (zubereitete Mahlzeiten oder Rohstoffe wie: hausgemachtes Nuss- und Saatenmehl, hausgemachte Öle, hausgemachtes RM-Brot, hausgemachte Nussbutter, hausgemachtes Gemüse oder Obst, usw., je nach den aktuellen Möglichkeiten), Möglichkeit, im Garten und in einem Bett zu schlafen, usw., usw.

Kontakt:

Tel: +420 737 172 013

E-Mail: info@rustymonde.com