Přeskočit na obsah

POZOR DŮLEŽITÉ!

English version here: IMPORTANT NOTICE!

Versión en español aquí: ¡AVISO IMPORTANTE!

 

Rustymonde je „evropský“ projekt, který si neklade velké cíle, ale nechává maximálně možně otevřené dveře veškerým možnostem a příležitostem. Jelikož je ale (do určité míry či většině případů) spolupráce podmíněna předešlému prostudování manuálu („kniha naruby“, viz podmínky spolupráce), poskytování služeb či jakákoliv jiná spolupráce, je prozatím velice komplikovaná pro ty, kteří nemluví plynule česky, neboť tento manuál zatím ještě není přeložen do dalších jazyků. Jelikož dlouhodobě žiji ve Francii, Francie, potažmo francouzština, je další etapou pro realizaci RM v plné míře. To je také důvod, proč jsou zatím přeloženy a zpřístupněny pouze francouzské stránky RM. Francouzské stránky, tedy prozatím, slouží hlavně jako ukázka prostředí RM, jejichž prostřednictvím se třeba podaří nelézt ochotného člověka, který by s překladem onoho manuálu do francouzštiny pomohl. Pro francouzský překlad není zapotřebí ovládat český jazyk, neboť sám mluvím plynule (nikoliv perfektně) francouzsky, tedy stačí pouze korekce literární a gramatické formy. České i francouzské stránky taktéž zároveň slouží jako ukázky pro ty, kteří by se rádi podíleli na překladu (korekci) webových stránek (či následně i samotného manuálu) i dalších jazyků, především pak angličtině, španělštině, němčině či polštině, kdy už je (snad kromě angličtiny) zapotřebí určitý bilingvismus, tedy čeština/francouzština a cílový jazyk.

Pro ty, kteří by měli zájem na korekci či překladu spolupracovat, je připraveno ještě několik slov pro upřesnění níže. Viz obdobný inzerát kolující na „sítích“.

Ahoj,

(I když nemám příliš ve zvyku používat sociální sítě). Rád bych využil této příležitosti a oslovil potenciální kandidáty ke spolupráci. Jedná se zejména o spolupráci korekce textů, které je třeba přesněji opravit z hlediska gramatiky a literární úrovně (jedná se o mé francouzské texty, které však ještě nejsou na dostatečné úrovni, aby mohly být publikovány). Tyto texty jsou součástí několika mých projektů, které budou publikovány nejen ve Francii, ale i v dalších evropských zemích. V České republice již byly tyto projekty zahájeny, a dalším krokem je tedy Francie, (pro ochotného česky hovořícího zájemce nabízím také spolupráci v rámci korekce veškerých textů týkajících se RM – CZ, kterým by jistě také patřičný zásah odborníka na gramatiku velice prospěl, jsem si toho vědom).

Většina lidí (nejen ve Francii, kde žiji) mě zná jako člověka, který pracuje se psy, kteří trpí zdánlivě „neřešitelnými“ problémy, ať už zdravotními či ohledně chování (nejsem však cvičitel psů ani nic podobného nebo alternativního). Nicméně, to ale není zdaleka jediná oblast, na kterou se již několik let specializuji (jedná se také o jiná zvířata, děti například „autistické“, disharmonie lidského života na veškerých úrovních, projekty obnovy či recyklace a mnoho dalších oblastí, vždy založených na stejném principu). Korekce takových textů tedy bude zahrnovat tyto oblasti a témata.

Nehledám odborníky nebo jazykové profesionály, ale prostě někoho, kdo má dobrý cit pro jazyk a dobrou úroveň francouzské gramatiky, stejně jako dobrou úroveň literární (což já jako Čech nemám). Ale také někdo, kdo bude zcela otevřený novému (neznámému) prostředí, kdo se nebojí, nebo kdo chce nahlédnout do jiného „vesmíru“. Hledám někoho nejlépe v Tours nebo Touraine, ale pokud nenajdu někoho v tomto regionu, tak v podstatě kdekoliv jinde ve Francii nebo v Evropě. Jak jsem uváděl, nejsem zvyklý používat sociální sítě, takže ani nemám na sítích velký okruh „přátel“ a kontaktů, budu tedy vděčný, pokud se o tuto zprávu podělíš v případě, že s tebou patřičně rezonuje.

Pokud se někdo zajímá o podrobnosti a podmínky spolupráce, může se obrátit na některý z dostupných kontaktů, nebo se pro začátek podívat na webové stránky, které jsou prozatím dostupné v češtině a francouzštině.

Poznámka:

Tento dodatek nebyl v původním příspěvku, neboť jsem nechtěl, aby byl příspěvek příliš dlouhý (příliš složitý), a ani jsem nečekal tolik reakcí a ohlasů. Je tedy zapotřebí doplnit určité souvislosti, které snad umožní přirozenou selekci a zjednodušit následnou komunikaci. Není to tak jednoduché, jak se zdá. Nehledám nikoho, komu bych posílal své texty k opravě, korekci či překladu, protože to vzhledem k principu a povaze mých textů není možné. Spolupracoval jsem již s několika lidmi, některé texty jsou již hotové a vhodná technika spolupráce již byla nalezena. Pro potenciálního zájemce však nebude taková spolupráce snadná. Musím být přítomen a pracovat tedy se dvěma počítači vedle sebe. Mé texty jsou velmi složité a sofistikované (někdy také kontroverzní nebo dokonce z určitého úhlu pohledu „nebezpečné“), a stejně tak nejsou pro každého. Většinou jsou všichni zpočátku velice nadšeni z jakékoliv spolupráce, nicméně pouze na základě výsledků mé práce, nikoliv na základě její podstaty, formy nebo filozofie, kdy po odhalení všeho dosud skrytého nadšení, velmi rychle vyprchá a může se dokonce změnit i v odpor. Překládat nebo opravovat takové texty beze mě je (téměř) nemožné, a to i pro někoho, kdo je dokonale bilingvní. Kdyby to bylo možné, nejjednodušší by bylo zaplatit si profesionálního překladatele a korektora. Jenomže je důležité zachovat určitý mechanismus a propojení s dalšími texty a projekty, což mohu (prozatím) udělat jenom já.

Proto v první řadě hledám někoho, kdo by mi pomohl s francouzskou korekcí textu manuálu (kniha naruby) ale také někoho, kdo bude mít zájem podílet se na překladu webových stránek do jiných jazyků, jako je zejména angličtina, ale také španělština, němčina či polština (ale i do jiných jazyků).

Nehledám však „jen“ pomoc s překladem/korekturou, neboť za prvé je tu spousta podmínek (kandidát musí mít dobrou gramatiku, dostatek času, počítač, být otevřený, moje projekty s ním musí rezonovat stejně jako také náš vztah atd), a za druhé, protože by to nefungovalo. Místo toho hledám někoho, kdo by byl ochotný diskutovat a najít způsob, jak spolupracovat. Někoho, koho zajímá můj přístup a to, co se snažím sdělit.

Nevím, jak dlouho bude tento inzerát kolovat po internetu, ale je možné, že i v dlouhodobém horizontu budu nadále hledat zájemce k překladu/korekci mých textů, ale možná i zájemce o jiné typy spolupráce. Pokud máš tedy zájem, můžeš se kdykoliv ozvat nebo se podívat na nabídku práce zde: Nabídka práce a dobrovolnické činnosti

V současné době jsem tedy ve fázi hledání, jsem ale trpělivý a nikam nespěchám. Spíše čekám, co mi život přinese. S potenciálními kandidáty budu více či méně diskutovat a doufat, že na konci hledání najdu někoho vhodného. Děkuji za všechny minulé i budoucí nabídky.

P.S. 1. O kompenzaci jsem se nezmínil, protože nechci, aby to bylo hlavním tématem spolupráce. Ať půjde o činnost dobrovolnou, založenou na výměnném „obchodu“ nebo placenou, bude to předmětem patřičné osobní dohody. V podstatě mi na formě kompenzace nikterak nezáleží, pokud tato spolupráce naplní důležité podmínky, ale především pokud bude mít smysl pro všechny zúčastněné strany.

Děkuji.

Jan 

„Kluk, co chodí bos se psem s talířem“ 🙂

 

 

English version

IMPORTANT NOTICE!

Rustymonde is a « European » project which does not set itself any big goals, but leaves the door as open as possible to all possibilities and opportunities. However, since (to a certain extent or in most cases) cooperation is conditioned by the prior reading of the Manual (« book in reverse », see conditions of cooperation), the providing of services or any other cooperation is for the time being very complicated for those who are not fluent in Czech, as the Manual has not yet been translated into other languages. As I have been living in France for a long time, France is the next step for the full implementation of RM.  This is also the reason why (for the moment) only the French RM website has been translated and made available. The French website serves mainly as a demonstration of the RM environment for the time being, through which we may be able to find someone willing to help us translate the manual into French. For the French translation, it is not necessary to know the Czech language, as I myself speak fluent (but not perfect) French, so it is only a matter of correcting the texts on the literary and grammar level. The Czech and French pages also serve as examples for those who would like to participate in the translation (correction) of the website (or later of the manual itself) into other languages, such as English, Spanish, German or Polish, where (except perhaps English) a certain bilingualism is necessary, meaning Czech/French and the target language.

For those who would like to help with proofreading or translation, a few more words are prepared below for clarification.

There is also a post that is currently circulating on social media, which is being amended as and when necessary.

 

Hello,

(I am not really used to using social media). However, I would like to take this opportunity to get in touch with potential candidates for cooperation. In particular, I would like to cooperate in the correction/translation of texts that need to be corrected/translated more precisely in terms of grammar and literary level (these are my French and Czech texts, but I don’t have enough English to do them alone). These are texts that are part of several of my projects (first of all, texts for websites, etc.) that will be published not only in France or the Czech Republic, but also in other European countries. These projects have already been published in the Czech Republic, so France is the next step.

Most people know me as someone who works with dogs who suffer from seemingly “unsolvable” problems, (however I am not a dog trainer or anything like that, nor an alternative) but this is not the only area I have specialized in for several years (it is also among other animals, e.g., “autistic” children, the disharmony of human life on several levels, recycling and recovery projects and many other areas, always based on the same principle). Therefore, the correction of the texts will include these areas and themes.

I am not necessarily looking for experts or language professionals, but simply someone who has a good sense of language and a good level of English grammar and literature (which I, being Czech, do not have). But also someone who would be quite open-minded, open to new things (unknown things), who is not afraid, or even willing to look into “another universe”. I’m looking for someone who would be in France or in the Czech Republic, but if I can’t find one in this country, I would also look anywhere else in Europe. As I said before, I am not used to using social media and therefore I don’t have a large range of “friends” and contacts on the networks, so I will thank you if you can share this message around, in case it resonates with you.

If anyone would like to give it a try, or is interested in the details and conditions of cooperation, please feel free to contact us, or check out the French or Czech project websites at www.rustymonde.com to get started.

Note:

This addition was not in the original post. I didn’t want the post to be too long (too complicated), nor did I expect such reactions and responses to my post. However, I need to add some context to it, which will hopefully allow me to sort it out naturally and simplify the communication that will follow. It’s not as simple as it sounds. I am not looking for someone to send my texts to for correction, as this is not possible given the principle and nature of my texts. Unless it is someone perfectly bilingual, in which case most of it can be done that way. I have already collaborated with several people and the appropriate correction technique has already been found, but it will not be easy for the person I am “looking” for. I would have to be present most of the time (depending on the level of bilingualism of the corrector/translator), working with our computers side by side. My texts are very complex and sophisticated (sometimes also controversial or even “dangerous” from a certain point of view), and anyway they are not for everybody, even if everybody is often very enthusiastic at the beginning, but only on the basis of the results of my work, not on the basis of its subject matter, form or philosophy, when after revealing all that is hidden so far, the enthusiasm fades very quickly and may turn into dislike. However, it is not possible (almost impossible) to translate or correct such texts without me 100%, even for someone who is perfectly bilingual.

If it were possible, the simplest thing I could do would be to pay a professional translator and a professional corrector. What is important is to maintain a certain mechanism and link with other texts and projects, which only I can do.

So first I am looking for a candidate to help me correct the website texts, then I will look for other candidates (if not the same one) for other parts of the projects, the longest text of which is 400 pages.

I’m not looking for a simple translation/correction help, because first of all, there are a lot of conditions (he must have good grammar, he must also have time, a computer, be open-minded, my projects must resonate well with him and our relationship as well, etc.), and secondly, because it wouldn’t work. Instead, I’m looking for someone who is willing to discuss it and find a way to work together. It would be someone who is interested in my background and what I am trying to convey.

I don’t know how long this message will circulate on the Internet, but it is possible that, even in the long term, I will continue to look for candidates to translate/correct my texts (possibly in other languages, Spanish, Polish, German, etc.), but perhaps also candidates for a different types of collaboration (more at: Job offer and volunteering) so, if you are interested, please contact me at any time.

So, I am currently in the research phase, but I am patient and will take the time it takes. I’m waiting to see what life will throw at me. I will (more or less) talk to potential candidates, hoping to find someone suitable at the end of my search. Thank you for all the past and future offers.

PS: I have not mentioned compensation, as I do not want this to be the main topic of the collaboration. Whether it is voluntary, based on exchange or paid, we will talk about it together. In fact, it is not at all important to me, as long as this collaboration fulfils the conditions and, above all, makes sense for all parties involved.

Thank you,

Jan

“The guy who walks barefoot with a dog with a Frisbee” ????

 

 

Versión en español

¡AVISO IMPORTANTE!

Rustymonde es un proyecto « europeo » que no se fija grandes objetivos, sino que deja la puerta lo más abierta posible a todas las posibilidades y oportunidades. Sin embargo, dado que (en cierta medida o en la mayoría de los casos) la cooperación está condicionada a la lectura previa del Manual (« libro al revés », ver condiciones de cooperación), la prestación de servicios o cualquier otro tipo de cooperación es, por el momento, muy complicada para quienes no dominan el checo, ya que el Manual aún no se ha traducido a otros idiomas. Como vivo en Francia desde hace mucho tiempo, este país es el siguiente paso para la plena implantación de RM.  Esta es también la razón por la que (por el momento) sólo se ha traducido y puesto a disposición el sitio web de RM en francés. El sitio web en francés sirve principalmente como demostración del entorno RM por el momento, a través del cual es posible que podamos encontrar a alguien dispuesto a ayudarnos a traducir el manual al francés. Para la traducción al francés no es necesario conocer la lengua checa, ya que yo mismo hablo un francés fluido (aunque no perfecto), por lo que sólo se trata de corregir los textos a nivel literario y gramatical. Las páginas en checo y francés sirven también de ejemplo para quienes quieran participar en la traducción (corrección) del sitio web (o más tarde del propio manual) a otros idiomas, como el inglés, el español, el alemán o el polaco, en los que (salvo quizá el inglés) es necesario un cierto bilingüismo, es decir, checo/francés y la lengua de destino.

Para aquellos que quieran ayudar con la corrección o la traducción, a continuación se han preparado algunas palabras más para clarificar.

También un anuncio que circula por las redes sociales y que se va modificando a medida que es necesario.

 

Hola,

(No estoy muy acostumbrado a utilizar las redes sociales). Sin embargo, me gustaría aprovechar esta oportunidad para ponerme en contacto con posibles candidatos a la cooperación. Dicha colaboración, en particular, se centra en la corrección/traducción de textos que necesitan una corrección/traducción más precisa en cuanto a la gramática y el nivel literario (se trata de mis textos en francés y checo, pero no tengo el español para hacerlo solo). Son textos que forman parte de varios de mis proyectos (en primer lugar, textos para páginas web, etc.) que se publicarán no sólo en Francia o la República Checa, sino también en otros países europeos. Estos proyectos ya se han puesto en marcha en la República Checa, por lo que Francia es el siguiente paso.

La mayoría de la gente me conoce como alguien que trabaja con perros que sufren problemas aparentemente «sin solución», (sin embargo, no soy un entrenador de perros ni nada parecido, ni tampoco una alternativa) pero esta no es la única área en la que me he especializado durante varios años (también, por ejemplo, otros animales, niños «autistas», la desarmonía de la vida humana en varios niveles, proyectos de reciclaje y recuperación y muchas otras áreas, siempre basadas en el mismo principio). Así, la corrección de los textos incluirá estas áreas y temas.

No busco necesariamente expertos o profesionales de la lengua, sino simplemente alguien que tenga un buen sentido del lenguaje y un buen nivel de gramática y literatura española (que yo, siendo checo, no tengo). Pero también alguien que sea bastante abierto de mente, abierto a cosas nuevas (cosas desconocidas), que no tenga miedo, y que incluso esté dispuesto a mirar en «otro universo». Busco a alguien que esté en Francia o en la República Checa, pero si no encuentro a nadie en este país, también buscaré en cualquier otro lugar de Europa. Como he dicho antes, no estoy acostumbrado a utilizar las redes sociales y, por lo tanto, no tengo un gran abanico de «amigos» y contactos en las redes, así que te agradeceré si puedes compartir este mensaje a tu alrededor, en caso de que resuene contigo.

Si alguien quiere intentarlo, o está interesado en los detalles y condiciones de la cooperación, que no dude en ponerse en contacto conmigo por MP, o consulte las páginas web del proyecto en francés o en checo en www.rustymonde.com para empezar.

Nota:

Esta adición no estaba en el mensaje original. No quería que la publicación fuera demasiado larga (demasiado complicada), ni esperaba tales reacciones y respuestas a mi mensaje. Sin embargo, tengo que añadir algo de contexto, lo que espero que permita una cierta selección natural y permita simplificar la comunicación que seguiría a continuación. No es tan sencillo como parece. No busco a alguien a quien enviar mis textos para que los corrija, ya que esto no es posible dado el principio y la naturaleza de mis textos. A menos que se trate de alguien perfectamente bilingüe, en cuyo caso la mayor parte puede hacerse de esa manera. Ya he colaborado con varias personas y ya se ha encontrado la técnica de corrección adecuada, pero no será fácil para la persona que estoy «buscando». Yo tendría que estar presente la mayor parte del tiempo (dependiendo del nivel de bilingüismo del corrector/traductor), trabajando con nuestros ordenadores lado a lado. Mis textos son muy complejos y sofisticados (a veces también controvertidos o incluso «peligrosos» desde cierto punto de vista), y de todos modos no son para todo el mundo, aunque todo el mundo suele estar muy entusiasmado al principio, pero sólo en función de los resultados de mi trabajo, no en función de su temática, forma o filosofía, ya que después de revelar todo lo que está oculto hasta ahora, el entusiasmo se desvanece muy rápidamente y puede convertirse en aversión. Sin embargo, no es posible (casi imposible) traducir o corregir esos textos sin mí al 100%, incluso para alguien que es perfectamente bilingüe.

Si fuera posible, lo más sencillo para mí sería pagar a un traductor y corrector profesional. Lo importante es mantener un cierto mecanismo y vínculo con otros textos y proyectos, que sólo yo puedo hacer.

Así que primero estoy buscando un candidato que me ayude a corregir los textos de la página web, y luego buscaré otros candidatos (si no es el mismo) para otras partes de los proyectos, de los cuales el texto más largo es de 400 páginas.

No busco una simple ayuda de traducción/corrección, porque, en primer lugar, hay muchas condiciones (debe tener buena gramática, también debe tener tiempo, un ordenador, ser de mente abierta, mis proyectos deben resonar bien con él y nuestra relación también, etc.), y, en segundo lugar, porque no funcionaría. En cambio, busco a alguien que esté dispuesto a discutirlo y a encontrar una manera de trabajar juntos. Sería alguien que se interesara por mi trayectoria y por lo que intento transmitir.

No sé cuánto tiempo circulará este anuncio en Internet, pero es posible que, incluso a largo plazo, continúe buscando candidatos para traducir/editar mis textos (posiblemente en otros idiomas, inglés, polonés, alemán, etc.) en primer lugar, pero tal vez también candidatos para otros tipos de colaboraciones (Oferta de trabajo y el voluntariado ). Así que, si estás interesado, no dudes en ponerte en contacto conmigo en cualquier momento.

Así que actualmente estoy en la fase de búsqueda, pero soy paciente y tomaré el tiempo que sea necesario. Estoy esperando a ver lo que la vida me va a proponer. Hablaré (más o menos) con posibles candidatos, con la esperanza de encontrar a alguien adecuado al final de mi búsqueda. Gracias por todas las ofertas pasadas y futuras.

PD: No he mencionado la compensación, ya que no quiero que sea el tema principal de la colaboración. Ya sea de forma voluntaria, basada en el intercambio o pagada, lo hablaremos juntos. De hecho, no me importa en absoluto, siempre que esta colaboración cumpla las condiciones y, sobre todo, tenga sentido para todas las partes implicadas.

Gracias,

Jan

«El tipo que camina descalzo con un perro con un frisbee»  ????